เกี่ยวกับ การจับคู่เจรจาสินค้าข้าว Rice Business Matching

Rice Business Matching เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์เพื่อการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยการนำความต้องการซื้อสินค้าข้าวของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และความต้องการเสนอขายสินค้าข้าวของเกษตรกรมาจับคู่กัน


เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งรวมสินค้าข้าวของเกษตรกร ซึ่งสามารถกำหนดคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยเกษตรกรมีโอกาสในการเจรจาต่อรองโดยไม่มีกลไกแทรกแซงทางด้านราคา สร้างจุดดุลยภาพที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถยอมรับได้ ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเติมเต็มและต่อยอดระบบการจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ที่นำไปสู่ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำที่เกิดขึ้นในอนาคต


ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน !


ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์

 • 1. ลงทะเบียน

  ลงทะเบียนเข้าร่วมเจรจา เลือกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

 • 2. ซื้อ-ขาย

  กำหนดรายละเอียดสินค้าของคุณที่ต้องการซื้อ-ขาย

 • 3. ค้นหา

  ค้นหาสินค้าหรือคู่เจรจาที่คุณต้องการ

 • 4. เข้าร่วมเจรจา

  ร่วมมือทางธุรกิจสร้างอนาคตทางการค้าที่รุ่งเรืองไปด้วยกัน